Mali Avantajlarımız

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ Tabi oldukları 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU’ nun 143 . Maddesi gereği kuruluşunu takip eden 5 yıl boyunca belirli vergi avantajlarına sahiptir.

5411 Sayılı BANKACILIK KANUNU ‘nun 143 Maddesinde

‘’ Bu kanun kapsamında kurulan Varlık Yönetim Şirketleri 4743 Sayılı MALİ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’ nun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 3 üncü Maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Kurulun çıkartmış olduğu yönetmelik kapsamında kurulan varlık yönetim şirketlerinin yaptıkları işlemler ve bunlarla ilgili düzenlenen kağıtlar, kuruluş işlemleri de dahil olmak üzere kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen beş yıl süresince 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa göre ödenecek Damga vergisinden, 492 Sayılı Harçlar Kanununa göre ödenecek harçlardan, her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar 6802 Sayılı Gider Vergisi Kanunun gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonuna yapılacak kesintilerden ve 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu Maddesi hükmünden saklıdır.

Varlık yönetim şirketi tarafından, bu borçların, taahhütlerin yüklenilmesi veya alacakların, varlıkların devralınması halinde, bu borç, taahhüt, alacak ve varlıklarla ilgili olarak, takibi şikayete bağlı suçlar dahil olmak üzere açılmış veya açılacak her türlü ceza davalarında, alacağın devralındığı veya borcun, taahhüdün yüklenildiği tarihten itibaren, suçtan zarar gören olarak, varlık yönetimi şirketi kendiliğinden müdahil sıfatını kazanır. ‘’ İfadesi ile anılan kanunlar kapsamında ki vergi ve harçlardan kuruluşunu takiben beş yıl muaf olup önemli bir avantaj sağlamaktadır.