Alacak Yönetimi

Bankaların, katılım bankalarının ve diğer mali kuruluşların alacaklarının ve diğer varlıklarının satın alınması, satılması, satın alınan alacakların borçlusundan tahsil edilmesi, varlıkların nakde çevrilmesi ve bunların yeniden yapılandırılması ve satılması amacı ile ilgili her nevi menkul ve gayrimenkul malları, ayni hakların satın alabilir veya iktisap edebilir, zilyetliğinde bulundurabilir, ariyet verebilir, kira ile tutabilir finansal kiralama hariç, kiraya veya alt kiraya verebilir, satabilir veya sair her türlü hukuki ve ticari tasarrufta bulunulması,

Üçüncü şahısların menkul ve gayrimenkulleri ile alacakları üzerinde kendi lehine ipotek, rehin, intifa ve sair taminatlar tesis edebilir, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirilmesi, üçüncü şahısların borçlarının teminatı olarak şirket menkul, gayrimenkul varlıklarının ve doğmuş ve doğacak hak ve alacaklarının tümü veya bir kısmı üzerine ipotek, rehin veya sair takyidat tesis ettirilmesi ve tesis edilen söz konusu hakların fek edilmesi konularında faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Amacımız sorunlu alacakların tahsilatını üslenerek Finansal kuruluşların müşteri hizmet kalitesinin ve verimliliklerinin artırılmasını sağlamaktır.