Etik İlkelerimiz

Tüm MET-AY VARLIK YÖNETİM A.Ş. çalışanları şirketteki görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken aşağıdaki temel ilkelere bağlı kalır:


İnsana Saygı

Tüm MET-AY VARLIK YÖNETİM A.Ş. çalışanları gerek çalışma arkadaşları gerekse müşterileri arasında ayrım gözetmez, önyargılı davranışlardan kaçınır. Kendisinden farklı olsa bile, kişilerin değer yargılarına, tutumlarına, kanılarına ve törelerine duyarlı ve hoşgörülü davranır. İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamele yapmaz, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmaz.

Hizmet Kalitesi

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin ancak vereceği nitelikli hizmetle karşılanacağını bilir. Bunun için teknolojik altyapısının, nitelik ve yetkinliklerinin gelişimine özen gösterir.

Sürekli Gelişim

Tüm MET-AY VARLIK YÖNETİM A.Ş. çalışanları, çağdaş ve bilimsel mesleki bilgileri, kullanılan tekniklerdeki yenilikleri izler. Bilgi ve becerilerini arttırmaya çalışır.

Sosyal Sorumluluk

Topluma ve çevreye saygılıdır, toplumsal yaşamın her alanında hizmet vermeye ve sosyal sorumluluk projelerine katılmaya hazırdır.

Saygınlık

Kurum içinde veya dışında Şirketin imaj ve itibarını zedeleyecek her türlü kişisel davranış ve tutumdan kaçınır. Üstleri, eşitleri, astları ve diğer çalışanlar ile müşterilere karşı nazik ve saygılı davranır, görüşlerini dikkate alır ve karar alma surecine onları da dahil eder. Baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunmaz. Çalışma arkadaşlarının yaptıkları iyi işleri takdir eder ve paylaşır.

Saydamlık

Müşterileri, ürün ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler, yarar ve riskler gibi hususlarda mevzuatın ve mesleki teamüllerin gerektirdiği şekilde tam, açık, net, doğru, hızlı ve eşit olarak bilgilendirir.

Güvenilirlik

Tüm işlemlerde, karşılıklı güven anlayışı içerisinde müşterilere açık, anlaşılır ve doğru bilgi verip, hizmetleri zamanında ve eksiksiz yerine getirir. Müşterilerle veya diğer kurumlarla kurulan iletişimde verilen bilgilerin yanlış, yanıltıcı ve abartılı olmasından mutlak surette kaçınır.

Tarafsızlık

Ülkenin çıkarı, toplumun refahı, MET-AY VARLIK YÖNETİM A.Ş. 'in hizmet idealleri ile yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket eder. Takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanır.

Eşitlik

Görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapmaz. Bu yöndeki gözlem ve şikayetlerini hiç bir engel olmaksızın doğrudan üst yönetime bildirir.

Yaşam Dengesi

Mesai saatlerini etkin ve verimli kullanarak görevlerini zamanında tamamlar, ailesine ve toplumsal yaşama zaman ayırır, iş özel yaşam dengesini korumaya özen gösterir.

Tasarruf

Şirket ve kamu mallarının ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır.

Yetki Devri

Tüm MET-AY VARLIK YÖNETİM A.Ş. çalışanları astlarını yetiştirir, koçluk ve önderlik yapar, gerektiğinde işlerini devredebileceği seviyeye gelmelerini ve işlerini tatmin edici şekilde yapacak yetkinlik ve deneyime sahip olmalarını sağlar, iş paylaşımı ve yetki devri yapar.

Kişisel Çıkar

Tüm MET-AY VARLIK YÖNETİM A.Ş. çalışanları şirketteki görev ve yetkilerini hiçbir şekilde kendisine, ailesine veya üçüncü şahısların lehine çıkar sağlayacak şekilde kullanmaz. Müşterilerle olan ilişkilerinde çıkar çatışmalarından kaçınmak için gereken her türlü çabayı gösterir.

Gizlilik

Tüm MET-AY VARLIK YÖNETİM A.Ş. çalışanları, şirkete ait her türlü bilginin gizli olduğunu bilir ve bu bilgileri hiç bir koşulda ifşa etmez. Doküman, bilgi veya araçları, ürün, düzenleme, uygulama ve anlaşmaları, izin verilen ve şirketteki görevinin gerektirdiği durumlar haricinde, kişisel ve özel çıkarlar için veya üçüncü şahıslar, kurum ve kuruluşlar yararına, şirkette çalıştığı süre içinde veya daha sonrasında kesinlikle kullanmaz. Buluşların patent hakkının şirkete ait olduğunu kabul eder.

Mali İşlemler

Şirketin tüm kayıtlarını gerçeği tam ve doğru biçimde yansıtacak şekilde Türkiye Muhasebe Standartları'na uygun olarak yapar. Tüm işlemleri, kontrolleri, borçları ve alacakları, kazançları ve harcamaları mutlaka gerektiği şekilde kaydeder ve raporlar. Gizli ve kayıt dışı hiçbir anlaşma ve sözleşme yapmaz, kazanç veya mal elde etmez. Herhangi bir işlem veya hesapla ilgili hiçbir şekilde yanlış, fiktif veya yanıltıcı kayıt tutmaz.

Müşteri İlişkisi

Tüm MET-AY VARLIK YÖNETİM A.Ş. çalışanları, müşterilerden menkul, gayrimenkul, kredi kartı veya borçları üzerinde işlem yapma yetkisi veren vekaletname alarak müşteri adına işlem yapmaz. Müşterilerle herhangi bir şekilde görev ve yetkilerini kullanmak suretiyle alacak-borç ilişkisine girmez, teamüllerin üzerinde hediye almaz, müşterilerle kefalet ve müşterek hesap açtırmak gibi işlemlerde bulunmaz. Müşterilerle gizli ya da açık ticari ortaklık kurmaz. Müşterilere kanunlara uymayan herhangi bir işlem gerçekleştirmelerinde hiçbir koşulda yardımcı olmaz.

Müşteri Bilgilerinin Gizliliği

Görev ile ilgili olsun veya olmasın müşterilerle ilgili olarak öğrenilen gizlilik arz eden her türlü bilgiyi kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamaz.

Müşteri Şikayetleri

Müşterilerin şirket ürün ve hizmetleri ile ilgili her türlü şikâyetlerini hızlı ve doğru bir şekilde gereken yerlere yönlendirir. Şirketin saygınlığını etkileyebilecek derecede ciddi ve olağan dışı her türlü şikâyeti gecikmeksizin ilgili mercilere iletir.

MET-AY VARLIK YÖNETİM A.Ş.